Национални дни за учене през целия живот Бургас 2023

Осмото по ред издание на националните дни за учене през целия живот се проведе от 26 до 28 април 2023 г. в гр. Бургас. Тридневното събитие е част от инициативите, чрез които Министерството на образованието и науката се присъединява към Европейската година на уменията (2023г.). То има за цел да популяризира и насърчава включването в дейности за учене на всички.

В палитрата от събития, свързани с Дните, са проведени и съпътстващи събития като информационни щандове на професионалните гимназии от област Бургас и на EPALE, обучения за придобиване на житейски умения, както и националното състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на моторно превозно средство“.

Дните стимулират ефективно обществена среда за представянето и обсъждането на идеи за взаимодействие и партньорства, свързани с уменията.

Европейската година на уменията ще даде нов тласък за постигане на социалните цели на ЕС за 2030 г. за ежегодно обучение на най-малко 60 % от възрастните и за най-малко 78 % заетост.

Инициативата също така ще спомогне за постигането на целите на Цифровия компас до 2030 г. за най-малко 80 % от възрастните с основни цифрови умения и 20 милиона заети специалисти в областта на ИКТ в ЕС.

Понастоящем повече от три четвърти от дружествата в ЕС заявяват, че срещат трудности при намирането на работници с необходимите умения, докато едва 37 % от възрастните редовно преминават обучение.

Индексът за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото показва, че 4 от всеки 10 възрастни и всяко трето лице, което работи в Европа, не притежават основни цифрови умения. Жените са недостатъчно представени в професиите и образованието, свързани с технологиите, като едва 1 от 5 специалисти в областта на ИКТ и 1 от 3 завършили висше образование в областта на науките, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ) са жени.

Тези цели може да бъдат постигнати чрез:

  • Насърчаване на по-големи, по-ефективни и приобщаващи инвестиции в обучение и повишаване на квалификацията.
  • Гарантиране, че уменията отговарят на нуждите на пазара на труда, включително чрез сътрудничество със социалните партньори и предприятията.

Европейската платформа за цифрови умения и работни места, стартирана в рамките на Механизма за свързване на Европа, предлага информация и ресурси за цифровите умения, като например инструмент за самооценка.

admin

0897 921 381

admin has 111 posts and counting. See all posts by admin

Вашият коментар